Állati nagy kihívás játékszabályzat

A Pet Show Time Production Kft. mint a www.pet4you.hu honlap tulajdonosa és a https://www.facebook.com/Pet4YouHU elérhető oldal üzemeltetője, a https://www.facebook.com/Pet4YouHU oldalán szervez és bonyolít le nyereményjátékot.

1. Definíciók

 • Szervező:
 • Pet Show Time Production Kft.
 • Székhely: 1161 Budapest, Rákosi út 93.
 • Adószám: 24893413242
 • Cégjegyzékszám: 01 09 187984
 • Telefon: +36 30 961 5506
 • Email cím: info@pet4you.hu
 • Játékos: minden 18 életévét betöltött magánszemély, aki adatainak önkéntes megadásával és a Játékszabályzatban foglalt rendelkezések maradéktalan betartásával részt vesz a Szervező által meghirdetett Játékban, feltéve, hogy a Játékszabályzatban foglaltak be nem tartása miatt nem került kizárásra a Játékból
 • Játék: a Szervező által a https://www.pet4you.hu/kihivas/Allati_Nagy_Kihivas_2020_marcius-9 oldalon közzétett tudásalapú játék.
 • Nyeremény: A 2. pontban meghatározott tárgynyeremény.
 • Nyertes: az a Játékos, aki a Szervező által meghirdetett Játékban megnyerhető Nyeremény nyertese lesz.
 • Játékszabályzat: jelen nyereményjáték részvételi és játékszabályzata.
 • Facebook oldal: https://www.facebook.com/Pet4YouHU

 

2. Játék időtartama, sorsolás, nyeremény

A Játék időtartama: A játék leírásában, a Kihívás oldalon megadva: https://www.pet4you.hu/kihivas/Allati_Nagy_Kihivas_2020_marcius-9

Sorsolás: nem kerül sorsolásra, a Pet4You Facebook oldalán létrehozott játékosi albumban található képek közül a legmagasabb pontszámot megszerző fotó nyer: a facebook likeok és zsűri szavazatok alapján egyesített pontszám alapján.

Nyertesek száma: 2 - 1 kutyás és 1 macskás

Nyeremény: A feltöltött fotón szereplő házi kedvencnek kb. egy hónapra elegendő mennyiségű Eden luxus tápcsomag a nyereménye, egy kutyás vagy egy macskás összeállításban.

 

3. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy.

A Játékban való részvétel a Játékosok számára ingyenes és önkéntes, nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

Ha a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

Ha a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot illetve az Adatkezelési Tájékoztatót és azt feltétel nélkül elfogadja.

Ha a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

4. Kizárt személyek köre

A Játékban a Szervező és a Játék lebonyolításáért felelős megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködők, a Szervező alkalmazottai, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

 

5. A játék menete

A Játékosoknak elsőként regisztrálniuk kell a www.pet4you.hu oldalon, majd regisztráció után létrehozni saját adatlapjukat, és az itt elérhető galériába feltölteni kutyájukról, vagy macskájukról azt a fotót, amivel a játékban részt kívánnak venni. Egy felhasználó akár több különböző házi kedvencének is létrehozhat profilt, amelynek galériaképével nevezhet a versenyre. 

Ezt követően a játék szervezői az időben beérkezett fotókat összegyűjtik, és közzéteszik a Pet4You Facebook oldalán (https://www.facebook.com/Pet4YouHU) létrehozott albumban.

Az itt megjelenő fotókra lehet like-okat gyűjteni, a fotókat megosztani is lehetséges, de nem kötelező. Kizárólag az ezen albumban közzétett fotókra érkező like-ok tekinthetők érvényes szavazatnak.

A Szervezők a megadott időpont után összeszámolják a szavazatokat. A legtöbb like-ot összegyűjtött kép tulajdonosa nyer. A győztest a Szervezők a Pet4You Facebook oldalán hirdetik ki, a nyertest pedig e-mailben értesítik, amennyiben a regisztráció során valós e-mail címet adott meg.
 

Feladatok:

 1. Játékosnak regisztrálnia kell valós adatokkal a www.pet4you.hu oldalán
 2. Játékosnak ki kell töltenie a Pet4You oldalán saját és kedvence adatlapját
 3. Játékosnak az adatlapjánál elérhető saját galériába kell feltöltenie kutyájáról, vagy macskájáról, kizárólag egyik állatát ábrázoló fotóját jpg vagy png formátumban.
 4. A Pet4You Facebook oldalán közzétételre kerülő album képeire gyűjthetik a like-okat
 5. A legtöbb like-ot és legtöbb zsűri pontot együttesen megszerző fotó gazdája nyer, a győztes Játékosokat a Szervezők a Pet4You Facebook oldalán teszik közzé, valamint e-mailben értesítik.

 

Minden feladat teljesítése során a legfontosabb, hogy a Játékos semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti házi kedvencének az egészségét.

A képek feltöltői közül az a Játékos nyer, akinek valamely képe az összes feltöltött kép közül a legtöbb LIKE-ot kapta. Csak azon Játékosok lehetnek nyertesek, akik a feladatot teljesítették és feltöltötték az erről készült fotót.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a Játékban és jogosult legyen a nyereményre a Szervező Facebook oldalára, valamint honlapjára - a ’Kihívások’ menüpont alatt – kikerülő, adott játék időtartamában érvényes játékfelhívás szerint kell eljárnia.

A Játékos csak akkor jogosult a nyereményre és részt venni a sorsoláson, ha regisztrált a Pet4you.hu weboldalon és a játékfelhívás szerint feltöltött képpel nevezett a játékra.

 

6. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti a Nyertest, legkésőbb a játék időpontjának lejártát követő 5 napon belül.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha a 18. életévét nem töltötte be;
 • ha az értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a Nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti,
 • adózáshoz szükséges adatait nem adja meg (a nyeremény adóvonzatát a Szervező viseli)

Továbbá a Játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem lehet jogosult az a személy, aki a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, illetve az a személy, akinek nyertessége érdekében harmadik személy a játék tisztességes lebonyolítását veszélyezteti.

 

7. Nyertesek értesítése

A Nyertessel a Szervező e-mailben veszi fel a kapcsolatot és egyeztet a Nyeremény átvételének részleteiről. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a Nyertes nem jogosult a nyereményre, illetve annak átvételére.

A nyereményt a Nyertes személyazonosságának igazolásával veheti át.

Amennyiben a Nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező vagy Megbízottja rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

8. Nyeremények kézbesítése

A Nyeremény átvételének részleteit Facebook üzenetben, vagy e-mailen keresztül egyezteti a Szervező a Játékossal.

A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

9. A nyeremény adózása

A nyeremény után a Nyertest szja fizetési kötelezettség nem terheli. A Nyeremény utáni közterheket (szja és eho) a juttatás időpontjában hatályos Szja és Eho törvény alapján a játékot Szervezőnek kell bevallania és megfizetnie.

 

10. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékos/Nyertes téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Az „Állati nagy kihívás” nyereményjátékot nem a Facebook szervezi, a Facebook promóciós irányelvek tekintetében a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

Játékszabályzat hatálybalépésének ideje: 2020.03.01.